1C5A7089 copy

THƯ KÊU GỌI

                                                      Trực Thuận, ngày 3  tháng 5 năm 2018              …