Phân công coi kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2017 – 2018

Tháng Mười Hai 2, 2017 10:26 chiều
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRỰC NINH                 TRƯỜNG THCS TRỰC THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÂN CÔNG  GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

Stt Họ và tên Ngày 6/12/2017 Ngày 7/12/2017 Ngày 8/12/2017
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng
1 Lương Văn Tân Trực Mỹ Trực Hưng Trực Mỹ
2 Thạch Ngọc Lan Trực Thuận Trực Thuận Trực Mỹ  
3 Đặng Thị Hương Trực Thuận Trực Thuận   Trực Thuận
4 Đặng Thị Hường Trực Thuận Trực Thuận   Trực Thuận
5 Nguyễn Văn Quang Trực Mỹ   Trực Thuận Trực Thuận  

6

Vũ Thị Mai Trực Hưng Trực Hưng Trực Thuận  
  7 Phạm Thị Mỹ Bình Trực Hưng Trực Thuận   Trực Thuận
  8 Đoàn Thị Kiều Hoa Trực Thuận Trực Thuận Trực Thuận
  9 Tống Thị Thêu   Trực Mỹ   Trực Mỹ Trực Thuận
 10 Đỗ Thị Hoa Trực Thuận Trực Thuận Trực Thuận  
 11 Nguyễn Thị Huế   Trực Hưng Trực Mỹ Trực Thuận
 12 Trần Thị Thanh Thuỷ Trực Mỹ   Trực Thuận Trực Mỹ
 13 Bùi Văn Tiến Trực Mỹ Trực Thuận Trực Mỹ  
14 Phan Thị Hạnh Trực Mỹ Trực Mỹ Trực Thuận  
 15 Trần Hữu Ban Trực Thuận   Trực Mỹ Trực Mỹ
 16 Nguyễn Hồng Hà   Trực Mỹ Trực Thuận Trực Mỹ
 17 Vũ Văn Trưởng Trực Mỹ Trực Thuận     Trực Mỹ
18 Hà Thị Ánh Trực Mỹ Trực Mỹ Trực Thuận  
19 Hoàng Thị Cúc   Trực Thuận Trực Thuận Trực Thuận  
20 Phạm Thị Sinh Trực Hưng   Trực Hưng Trực Hưng  
21 Nguyễn Văn Uyên   Trực Mỹ Trực Thuận Trực Hưng  
22 Hoàng Thị Anh Trực Thuận       Trực Thuận
23 Vũ Thị Sao Mai Trực Thuận Trực Mỹ   Trực Hưng  
24 Trần Thị Tuyến   Trực Mỹ Trực Thuận    

                                                                                 Trực Thuận, ngày 02  tháng 12  năm 2017            

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         

                                                                               Nguyễn Thị Hải Yến