Phân công giáo viên coi thi khảo sát chất lượng đâu năm học 2019-2020

Tháng Tám 10, 2019 10:43 chiều

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRỰC NINH

TRƯỜNG THCS TRỰC THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2019 – 2020
STT Họ và tên Ngày 14/08/2019 Ngày 15/08/2019
Sáng Chiều Sáng
1 Thạch Ngọc Lan     x
2 Trần Thị Thanh Thủy   x  
3 Đặng Thị Hường x    
4 Nguyễn Văn Quang x    
5 Phạm Thị Biển   x  
6 Phạm Thị Mỹ Bình x    
7 Nguyễn Văn Uyên x    
8 Vũ Thị Mai x    
9 Đỗ Thị Hoa   x  
10 Nguyễn Thị Huế   x  
11 Bùi Văn Tiến x x  
12 Phan Thị Hạnh x x  
13 Trần Hữu Ban   x  
14 Nguyễn Hồng Hà x   x
15 Vũ Văn Trưởng     x
16 Phạm Thị Sinh     x
17 Hoàng Thị Anh     x
18 Hà Thị Ánh   x x
19 Ngô Thị Thoảng     x
20 Ngô Thị Mai     x