Phân công coi khảo sát chất lượng đầu năm khối 6, 7, 8 năm học 2017 – 2018

Tháng Tám 11, 2017 2:58 chiều
   PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRỰC NINH             TRƯỜNG THCS TRỰC THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  PHÂN CÔNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

                             NĂM HỌC 2017 2018

Stt Họ và tên Ngày 14/08/2017 Ngày 15/08/2017
Sáng Chiều Sáng Chiều
1 Đỗ Thị Hoa   x    
2 Thạch Ngọc Lan     x  
3 Hoàng Thị Anh   x    
4 Đặng Thị Hường   x    
5 Nguyễn Văn Quang   x    
6 Phạm Thị Biển x      
7 Phạm Thị Mỹ Bình       x
8 Đoàn Thị Kiều Hoa   x    
9 Tống Thị Thêu   x    
10 Nguyễn Thị Huế x      
11 Trần Thị Thanh Thuỷ x      
12 Trần Hữu Ban       x
13 Nguyễn Hồng Hà   x    
14 Hà Thị Ánh x      
15 Đỗ Thanh Hoàng x      
16 Phan Thị Hạnh       x
17 Phạm Thị Sinh     x  
18 Bùi Văn Tiến x      
19 Nguyễn Văn Uyên x      
20 Vũ Thị Sao Mai     x  
21 Vũ Thị Mai x      
22 Hoàng Thị Cúc   x